Naar aanleiding van een discussie op het Gentse Politiek en Filosofisch Konvent (PFK, overkoepeling van politieke studentenverenigingen aan de RUG) op 7 oktober 1999 is nu klacht ingediend tegen de toenmalige vertegenwoordiger van de Actief Linkse Studenten, advocaat Geert Cool.

Die kreeg op zijn kantooradres een brief toegestuurd van de “Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer” met de vraag voor een omstandige uitleg en verantwoording voor een dossier dat gebruikt werd in de discussie over de erkenning van het rechtse KVHV aan de RUG.

Op de PFK-vergadering van 7 oktober 1999 werd een motie van de Actief Linkse Studenten besproken tot uitsluiting van het KVHV. In de voorgaande jaren was reeds gebleken dat het KVHV geleid werd door een extreem-rechtse kern die het niet zo nauw nam met de beginselen die door het PFK worden verdedigd. Zo werd het KVHV reeds uitgesloten wegens de publicatie van een artikel waarin gesteld werd dat homosexualiteit “een ziekte” zou zijn.

Begin oktober 1999 werd duidelijk dat het KVHV een nieuwe leider in haar rangen had opgenomen. Het ging om Tom Vandendriessche die eerder in opspraak kwam als verantwoordelijke van verschillende rechtse groupuscules die het geweld niet schuwden.

De ALS verdedigde de stelling dat een vereniging met een dergelijke figuur als uithangbord niet thuis hoort aan de RUG en geen aanspraak kan maken op subsidiëring van het inschrijvingsgeld van alle studenten.

Daartoe dienden we een dossier in met gekende informatie over de nieuwe leider van het KVHV. Informatie die eerder verschenen was in tal van publicaties, onder meer in een persmap ter ondersteuning van een parlementaire vraag over de activiteiten van radicaal-rechts in Brugge, in artikels verschenen in een lokale Brugse krant (‘Brugsch Handelsblad’), artikels in dagbladen of in de studentenpers. We baseerden ons ook op hetgeen we zelf meegemaakt hadden met Blokbuster in Brugge en onze campagne tegen fascistisch geweld in die stad.

3 jaar na datum heeft KVHV-voorzitter Tom Vandendriessche besloten een advocaat te raadplegen om een klacht in te dienen. Toevallig koos hij daarbij Vlaams Blok gemeenteraadslid Rob Verreycken.

De brief van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaat als volgt:

“De Commissie werd gevat door een klacht van Meester Rob Verreycken, hiertoe gemandateerd door de heer Tom Vandendriessche.

De klager stelt dat u een dossier bijhoudt van de heer Tom Vandendriessche. Dit dossier, een politiek curriculum vitae, werd door u op 7 oktober 1999 overgemaakt aan de leden van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK). Als bijlage zou u tevens een foto van de betrokkene en een lijst met persoonsgegevens, door u aangeduid als ledenlijst NJSV (Nationalistisch Jongstudentenverbond) waaronder de persoonsgegevens van betrokkene, overgemaakt hebben.

De betrokken stukken werden overgemaakt aan de Commissie. Uit deze stukken blijkt dat u als lid van de vereniging Aktief Linkse Studenten (ALS) aan de leden van het PFK, de koepel waaronder uw vereniging ressorteert, bedoelde persoonsgegevens heeft overgemakt, ten einde het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), waartoe de heer Tom Vandendriessche inmiddels behoorde, en die ook ressorteert onder het PFK, te laten weren uit die koepel.

Het betreft hier klaarblijkelijk een verwerking van gevoelige persoonsgegevens in de zin van artikel 6 WVP. De verwerking van dergelijke gegevens is in principe verboden.

De Commissie verzoekt u, op basis van haar onderzoeksbevoegdheden (artikel 32 WVP), omstandige uitleg en verantwoording te verschaffen nopens deze aanklacht.

Wie is de verantwoordelijke voor deze verwerking? Op welke wettelijke basis is deze verwerking gestoeld? Welke is de herkomst van de verwerkte persoonsgegevens (zowel de ledenlijst van NJSV als de biografische gegevens betreffende de heer Vandendriessche).

Andere relevante informatie met betrekking tot deze zaak kunt u tevens overmaken.”

Dit is een bijzonder vreemde redenering van advocaat Rob Verreycken en zijn cliënt, Tom Vandendriessche. In de gebruikte documentatiebundel werd enkel informatie gereproduceerd die eerder reeds gepubliceerd werd in tal van tijdschriften. Wie op internet in een zoekmachine de naam van Vandendriessche invult zal alle informatie terugvinden die gebruikt werd in het ALS-dossier.

Vandendriessche is als politieke activist altijd betrokken geweest in publieke activiteiten. Hij deed dit als voorzitter van het Brugse NJSV waar hij verantwoordelijk was voor een gewelddadige campagne tegen de linkerzijde. In 1996 was een groep van zijn NJSV betrokken in een aanval op een actie van Blokbuster en Militant Links (de voorloper van de LSP) tegen de rol van Shell in Nigeria. Naar aanleiding van deze aanval moest LSP-lid Els Deschoemacker in het ziekenhuis verzorgd worden. Hetzelfde NJSV was verantwoordelijk voor tal van gewelddaden en een lid van deze organisatie pleegde uiteindelijk zelfs een bomaanslag op zichzelf om Blokbuster in een slecht daglicht te plaatsen. Mol viel echter door de mand en werd zelf veroordeeld. Dit gebeurde onder het NJSV-voorzitterschap van Vandendriessche. Uiteindelijk slaagden we erin om de gewelddadige campagne van rechts te keren door een nationale campagne tegen fascistisch geweld die in maart 1997 uitmondde in een betoging met zo’n 800 anti-fascisten door de Brugse binnenstad. Al deze feiten werden uitvoerig belicht in de regionale media in Brugge.

Meer nog, er kwam zelfs een parlementaire vraag over het doen en laten van extreem-rechts in Brugge. Bij die parlementaire vraag was een informatiebundel verspreid voor de media waarin onder meer informatie over het Brugse NJSV werd verspreid.

Een jaar later liet Vandendriessche zich opmerken als lid van de NSV en nadien als lid van een radicale afsplitsing, de Vlaamse Studentenbrigade, die de Gentse binnenstad volplakte met affiches met de slogan ‘Europa blank’.

Vandendriessche nam ook deel aan een betoging van de Odal-beweging. Odal was een actiegroep die zichzelf beriep op de traditie van de verboden privé-militie VMO. Odal kende slechts een kort bestaan en ging ten onder aan interne twisten omwille van drugproblemen (hoe vreemd dat ook moge klinken in een organisatie die campagne voerde met de slogan ‘Drugs, neen bedankt’…).

Al deze activiteiten werden uitvoering belicht in de media en toch wordt plots drie jaar na de discussie op het PFK de tijd rijp geacht om klacht in te dienen tegen de toenmalige ALS-vertegenwoordiger in het PFK omdat de ALS deze publieke informatie aan de andere PFK-leden ter info bezorgde…

Advocaat Rob Verreycken zou beter op de hoogte moeten zijn van wat “de verwerking van gevoelige persoonsgegevens” juist inhoudt. In 1997 nam hij immers de verdediging waar van NJSV-lid Jeroen Mol (diegene die een bomaanslag op zichzelf pleegde). Mol nam eerder deel aan een infiltratiepoging in Blokbuster waarbij informatie werd verzameld dat verwerkt werd in het tijdschrift ‘Kosmos’ (Kring voor onderzoek naar de socialistische en marxistische ondermijning van de samenleving). Kosmos was de geheime dienst geleid door Blok-voorman Luc Dieudonné. Die verwerkten persoonlijke informatie over politieke tegenstanders en gingen daartoe zelfs over tot infiltratie en andere onzuivere technieken.

Er zal alvast een omstandige “uitleg en verantwoording” verstuurd worden naar de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Het wordt tijd dat de intimidatie van het Vlaams Blok tegen andersdenkenden een halt wordt toegeroepen. Mogen we straks in politieke debatten niets meer zeggen over het verleden van activisten? Mogen we straks geen enkele publicatie meer doen waarin we de waarheid brengen over fascistisch geweld?

Geert Cool verklaarde: “Het is duidelijk dat deze klacht een politiek geïnspireerde poging tot afrekening is omdat wij steeds een consequente anti-fascistische strijd gevoerd hebben en nog steeds voeren. Wij hebben nooit dossiers aangelegd omdat we denken dat extreem-rechts enkel kan bestreden worden door te bouwen aan een linkse oppositie tegen het huidige rechtse beleid dat tot ongenoegen leidt en het mogelijk maakt dat het Vlaams Blok kan groeien. Het Vlaams Blok wil er alles aan doen om zo’n standpunt te criminaliseren. De poging tot intimidatie en criminalisering van anti-fascisten door extreem-rechts zal krachtig beantwoord worden door de politieke strijd die we voeren.”

Een eerstvolgende afspraak is alvast de anti-NSV betoging in Leuven op 27 februari.